Nordlyskatedralen    |    Åpningstider    |    Konserter og aktiviteter    |    Nordlysattraksjon    |    Kontaktinfo    |    Nyhetsarkiv    |    Sosiale medier
Facebook Instagram

Ny hovedkirke i Alta

Etter gjenreisingen i årene etter 2. verdenskrig, ble tanken om å bygge ny hovedkirke tatt opp både av menigheten og Alta kommune, da Alta kirke allerrede da var både for liten og lite hensiktsmessig til nåtidens menighetsarbeid. Mange komiteer har vært oppnevnt, og etter hvert gitt opp. Komiteen som tiltrådte i april 1998, og som nå har arbeidet fram et nytt kirkeprosjekt lokalisert midt i Alta sentrum, er den 5. komiteen i rekken.

Bygger selv

Da Kirkeloven ble revidert i 1996 ba Alta kommune, Alta kirkelige fellesråd om å overta ansvaret for å planlegge ny hovedkirke for Alta. Etter mange drøftingsmøter i kommunale organer, kom man endelig igang med byggearbeidet i desember 2010. Nå er det Alta kirkelige fellesråd som er byggherre. Fellesrådet regner med å kunne overlate en ferdig ny hovedkirke til menigheten i god tid før jul i 2012.

Fredet kirke

Alta menighets hovedkirke, Alta kirke, ble bygd i 1858, for en bygd med et par tusen innbyggere. Den ligger i Bossekop (sentrum vest), og har plass til ca. 180 personer i kirkerommet og 40-50 på galleriet. Kirka har ett sakristi på ca. 10 kv. m, som er til felles benyttelse for prest, kirketjener og dåpsfolk. Det er innlagt vann i kirka, og for ca. 30 år siden ble det bygd et lite sanitærbygg ikke langt fra kirka (30-40 m), slik at det er tilgang på wc.

Menigheten leier Alta bedehus (ca. 500 m unna) til bruk som menighetssal (til kirkekaffe, babysang, barnekor, kurs- og møter for stab og menighetsråd, etc.).

Alta kirke er eneste gjenstående bygning i sentrum etter nedbrenningen krigshøsten 1944, og fredet av riksantikvaren (listeført). Når menigheten nå får ny hovedkirke som fyller de krav man har til kirkebygg i dag, vil den gamle fortsatt bli godt vedlikeholdt og brukt til kirkelige handlinger av de som måtte ønske det. Da den står inne på kirkegården, vil den kanskje særlig bli brukt til begravelser. Men også bryllup og andre tilstelninger vil kunne foregå i den gamle kirken, for de som ønsker det. 

Lokalkirke på Elvebakken

I 1964 fikk Elvebakken (sentrum øst) sin lokale kirke, en langkirke med menighetssal. Kirkerommet har plass til ca. 200 personer. I tillegg er det plass til ca. 20 på galleriet og 60-70 i menighetssalen. Kirka har også et lite kjøkken og noen lokaler i kjelleren. For få år siden fikk kirken et tilbygg med toaletter og garderober. Elvebakken kirke vil bli brukt på samme måte som i dag med gudstjenester annenhver søndag og andre kirkelige handlinger. 

Elvebakken kirke har vært mye brukt til konserter, noe den ikke er spesielt godt egnet til på grunn av vanskelig akustikk og lite plass til kor og musikere. Denne aktiviteten vil i stor grad bli flyttet til Nordlyskatedralen.

Kirkene i nærområdene

I kirken i Kåfjord og kapellet i Rafsbotn er det i dag jevnlige gudstjenester. I tillegg brukes de til begravelser, konserter og andre møter. Dette vil foregå som før, også etter at Alta nye kirke står ferdig.  Rafsbotn kapell er bygd ut og modernisert for få år siden, mens Kåfjord som er Altas eldste kirke, blir jevnlig vedlikeholdt og fremstår i god stand, selv om den kan være kald vinterstid. Nødvendig oppussing og vedlikehold vil foregå i henhold til planene også i årene som kommer.


Nyhetsbrev fra Integreringskoordinatoren

20.09.2016

Nordlysattraksjon

15.09.2016

Åpning av Nordlysattraksjonen

Åpningstider

15.09.2016